Léčebný plán

Způsob léčby prsního karcinomu se pro každou pacientku stanovuje individuálně a berou se přitom v úvahu všechna specifika její situace. Na sestavování léčebného plánu se podílí celý tým lékařů, do něhož patří klinický onkolog, chirurg, rentgenolog, radiační onkolog, patolog a v případě potřeby i další odborníci.

Léčbu vede zpravidla klinický onkolog. Faktorů, které je třeba posoudit, je mnoho, ale nejvýznamnější je rozsah nádoru a jeho biologické vlastnosti, dále pak věk pacientky a její životní stadium ve vztahu k menopauze.

 

Zásadní pro odhad odezvy na nejmodernější způsoby léčby je informace patologa o přítomnosti/absenci hormonálních receptorů a receptorů HER2 na nádorových buňkách.

Pravděpodobný postup léčby

Pokud je primární nádor (z hlediska velikosti) operabilní, bývá prvotním léčebným zásahem chirurgické odstranění nádoru, doprovázené v případě nutnosti pooperační radioterapií.

Po likvidaci primárního nádoru přichází na řadu systémová léčba (chemická, hormonální, biologická či jejich kombinace).

Posloupnost ale může být i jiná, důležité je správné načasování zejména systémové léčby, kterou se sledují různé cíle podle pokročilosti onemocnění:

Adjuvantní systémová léčba

Bývá aplikována po operaci, která odstranila celý nádor, kdy nemocná je bez akutních známek nádorové choroby. Cílem je zničení předpokládaných možných nádorových mikroložisek.

Neoadjuvantní systémová léčba

Bývá aplikována v případě, že nádor je omezeně operabilní nebo operabilní, ale pokročilý a postihující regionální uzliny, přičemž nemocná je bez známek vzdálených metastáz.

Cílem je zmenšení primárního nádoru, popřípadě i uzlin, zlepšení operability, umožnění některého z chirurgických výkonů zachovávajících prs a zničení předpokládaných mikrometastáz.

Paliativní systémová léčba

Aplikuje se u metastatického karcinomu. Cílem je ústup choroby, usnadnění a prodloužení života s chorobou a v případě kompletní remise (vymizení nádoru) navození co nejdelšího beznádorového intervalu.

Způsob podávání léků

Nejčastější je nitrožilní aplikace, a to ve formě injekcí nebo infuzí. Za tímto účelem se může na období léčby zavést do oblasti pod klíční kostí speciální kanyla ústící do horní duté žíly. Kanyla má na konci komůrku, která po zašití do podkoží umožňuje opakované podávání léků velmi šetrným způsobem.

Dlouhotrvající infuze lze v současnosti už technicky vyřešit tak, aby nebránily pacientce v pohybu a výkonu základních hygienických potřeb. Některé léky je možné podávat také vpichem pod kůži nebo zřídka do tělesných dutin (dutiny břišní či pohrudniční).

Perorálně (ústy) se podává většina hormonálních preparátů, některá cytostatika a některé biologické léky.

 Máš právo
  • Být seznámena s návrhem léčebného plánu, a to za přítomnosti někoho z rodiny nebo blízkých přátel. Lékař by ti měl vše srozumitelně vysvětlit, volbu léčebného postupu zdůvodnit a odpovědět ti na otázky.
  • Spolurozhodovat o své léčbě. Pokud je více léčebných variant, lékař by tě o nich měl informovat, poukázat na výhody a nevýhody každé z nich a dát ti možnost volby.
  • Na tzv. second opinion – názor druhého lékaře. Chceš-li se ujistit o tom, že ti byl doporučen nejlepší možný způsob léčby, požádej o konzultaci na jiném odborném pracovišti, nejlépe v onkologickém centru. Bez jakýchkoli zábran požádej o zprostředkování svého ošetřujícího lékaře, který je povinen poskytnout konzultačnímu pracovišti k tomuto účelu veškeré podklady. Neboj se, že se ho to dotkne! U tak vážného onemocnění je oponentní posudek na místě.
  • Na léčbu nejúčinnějšími prostředky. Všeobecné nemocnice nemají možnost aplikovat speciální, velmi nákladné druhy léčby. Nejlepší péče se ti dostane v některém z akreditovaných onkologických center, která mají přístup například k biologickým preparátům a klinickým studiím.