Příspěvek na péči – jeho užití a kontrola

Na dotazy odpověděl doc. Mgr. et PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Na dotazy odpověděl doc. Mgr. et PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Osoba, která pobírá příspěvek na péči, je podle zákona o sociálních službách povinna použít jej výhradně k účelu, k němuž byl přiznán, tj. k úhradě služeb péče.

Z příspěvku na péči nelze hradit zdravotní pomůcky a dokonce ani doplatky za léky, náklady za benzín apod. Příspěvek na péči je dávkou podle zákona o sociálních službách - a jako takový je určen výhradně na úhradu nákladů sociální péče. Je určen k tomu, aby si občan, který je závislý na péči jiné osoby při zvládání úkonů soběstačnosti a úkonů péče o vlastní osobu (což jsou právě termíny ze zákona o sociálních službách), mohl z příspěvku uhradit část těchto úkonů - péče, které samostatně nezvládne. A to tak, že si „nakoupí" služby péče od osoby blízké (tou může být například matka, dcera, další příbuzný), ale i jiné (sousedka, známý apod.).

Samozřejmě si může služby zajistit i od registrovaného poskytovatele služeb. Ať už je to pečovatelská služba, denní stacionář nebo třeba osobní asistence.

Kontrolou užití příspěvku je pověřen obecní úřad obce s rozšířenou působností, který příspěvek přiznal a vyplácí. V praxi je kontrola dosud výjimečná - úřad vyplácí stovky příspěvků a pracovnice kontrolu provádí jen namátkově (například když vznikne důvodné podezření, že osoba příspěvek pobírající jej používá v rozporu s jeho určením.) Tato osoba je povinna prokázat, kdo (a jakým způsobem) jí péči poskytuje. Zcela určitě to nebude ve formě „paragonů" - vždyť příspěvek není určen na koupi věcí. Ale ani ty nelze zcela vyloučit - může jít třeba o potvrzení při koupi „pečovatelské" kosmetiky apod.

Rozhodující část z příspěvku na péči však bývá zpravidla použita na úhradu „odměny" pečující osoby. Přitom částky příspěvku nejsou tak vysoké, aby umožnily uhradit všechny úkony péče, které osoba v daném stupni závislosti potřebuje.

V loňském roce jsme prováděli rozsáhlý výzkum podmínek v sociálních službách. Zjistili jsme, že například osoba ve IV. stupni závislosti potřebuje měsíčně až 564 hodin péče a dohledu. Uvážíme-li, že příspěvek na péči činil 11 000 korun (je zvýšen na 12 tis. korun), je jasné, že užití tohoto příspěvku se prokáže velmi snadno - hodinová mzda pečující osoby je méně než dvacet korun.... Shrnuto a podtrženo: kontrola příspěvku na péči je jistě oprávněná a správná tam, kde osoba závislá na péči tuto vůbec nedostává (např. těžce nemocná babička „předává" příspěvek na péči vnukovi - ale ten se o ni vůbec nestará). V takovém případě je v zájmu nás všech, aby obecní úřad příspěvek pozastavil či odebral. Pokud však o svého blízkého pečujete „obvyklým" způsobem, nemusíte se kontroly vůbec obávat.

Čerpáno ze stránek www.pecujdoma.cz, které vřele doporučujeme všem, kteří se o někoho starají a také těm, o které se někdo stará.

Odkazy:

www.pecujdoma.cz

www.mpsv.cz