Proti rozhodnutí o důchodu lze nově podat námitky

Od 1. ledna 2010 platí v důchodovém pojištění změny, o nichž řada lidí není zcela přesně informována. Pokud nevyužijí nových možností, mohou se  tak krátit na svých právech

Od 1. ledna 2010 platí v důchodovém pojištění změny, o nichž řada lidí není zcela přesně informována. Pokud nevyužijí nových možností, mohou se tak krátit na svých právech.

Od 1. ledna 2010 mohou žadatelé o důchod podat proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení námitky. Až dosud bylo rozhodnutí ČSSZ konečné a jedinou možnost obrany představovala soudní cesta. Podání námitek však není zcela bez úskalí. Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany. Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá - námitka musí být uplatněna do 30 ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30-ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi.  Po uplynutí lhůty už není šance na jakoukoli změnu.

Novinkou je i doručování posudku o zdravotním stavu žadateli o invalidní důchod. Až dosud byl posudek revizního lékaře odeslán orgánu sociálního zabezpečení a praktickému lékaři žadatele a pojištěnec pak dostal rozhodnutí o přiznání či nepřiznání důchodu, aniž by věděl, co bylo v posudku a na základě čeho orgán sociálního zabezpečení rozhodoval. Od 1. ledna 2010 musí být posudek pojištěnci předán okamžitě, případně zaslán nejpozději do sedmi dnů prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení. Veřejný ochránce práv současně prosadil změnu vyhlášky, která stanovuje náležitosti posudku. Mezi jiným musí být v posudku uveden výčet podkladů o zdravotním stavu a pracovní schopnosti, z nichž orgán sociálního zabezpečení vycházel, musí zde být další zjištění a především odůvodnění výsledku posouzení zdravotního stavu. Pojištěnec se tak dozví, na základě čeho a proč orgán sociálního zabezpečení dospěl k rozhodnutí, a může se tak účinněji bránit.

Významné zlepšení postavení invalidních osob může přinést alternativní podmínka rozšíření rozhodného období pro zjišťování doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod. Až dosud platilo, že nárok na invalidní důchod vznikl tehdy, pokud byla invalidní osoba pojištěna 5 let v období deseti let před vznikem invalidity. Vzhledem k tomu, že vzniku invalidity obvykle předchází dlouhodobý pokles pracovní schopnosti, často v období výrazně delším než 10 let, řadě invalidních osob nemohl být invalidní důchod přiznán pro nesplnění této zákonné podmínky.

Rozhodné období bylo nově rozšířeno, takže v případě, že žadatel o důchod nesplní 5 let pojištění z posledních 10 let, alternativně se uplatní podmínka 10 let pojištění z posledních 20 let. Invalidé, kteří dosud neměli nárok na invalidní důchod z tohoto důvodu, mohou o něj znovu požádat. Tato nová pravidla však platí pouze pro pojištěnce starší 38 let.

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

Odkazy:

http://www.ochrance.cz/